Informatsioon

Ostutingimused

Lepingu sõlmimine ostja ja müüja vahel võib toimuda kahel viisil.
Enne tellimuse esitamist on ostjal õigus müüjaga läbi rääkida kõik lepingus olevad sätted, sealhulgas need, mis muudavad alljärgnevaid sätteid. Need läbirääkimised tuleks läbi viia kirjalikult ja saata müüja aadressile (FORMADE, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, Poola).
Kui ostja loobub individuaalsete läbirääkimiste teel lepingu sõlmimise võimalusest, kohaldatakse järgmiseid tingimusi ja kehtivat õigust.

TINGIMUSED

§1 Mõisted

1. 1. Postiaadress – ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi, asukoht (tänava nimi, majanumber ja korterinumber või talu nimi ja küla nimi), omavalitsus, sihtnumber.
2. Aadress kaebustele:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa, Poola
3. Tarne hinnakiri – saadaolevate tarneviiside ja nende maksumuste loetelu aadressil formadore.ee/info/tarne-maksmine
4. Kontaktandmed:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
e-mail: info@formadore.ee
telefon: +372 880 7712
5. Tarne – tarneteenus, mille tüüp, detailid ja maksumus on näidatud tarne hinnakirjas aadressil formadore.ee/info/tarne-maksmine
6. Ostutõend – ostuarve või ostukinnitus, mis on väljastatud vastavalt võlaõigusseaduse § 55-le.
7. Tooteleht – e-poe üksik alamleht, mis sisaldab teavet ühe toote kohta.
8. Klient – täisealine täielikult teovõimeline füüsiline isik või juriidiline isik, kes sooritab Müüjalt ostu, mis on tema äri- või kutsetegevusega otseselt seotud.
9. Võlaõigusseadus – 28. mail 2022 jõustunud võlaõigusseadus koos muudatustega.
10. Tarbija – täisealine ja teovõimeline füüsiline isik, kes sooritab Müüjalt ostu, mis ei ole otseselt seotud tema äri- või kutsetegevusega.
11. Ostukorv – ostja valikute alusel kaupluses pakutavatest toodetest koostatud toodete nimekiri.
12. Ostja – nii tarbija kui ka klient.
13. Kauba väljastamise koht – ostja poolt tellimuses märgitud postiaadress või väljastuskoht.
14. Kauba üleandmise hetk – hetk, mil ostja või tema poolt kauba vastuvõtmiseks volitatud kolmas isik võtab kauba enda valdusesse.
15. Makse – lepingu eseme ja tarne eest tasumise viis, mis on loetletud aadressil formadore.ee/info/tarne-maksmine.
16. Tarbijakaitseseadus – 28. mail 2022 jõustunud tarbijakaitseseadus koos muudatustega.
17. Toode – minimaalne ja jagamatu kogus kaupa, mis võib olla tellimuse objektiks ja mille alusel müüja e-poes hinna määrab (hind ühiku kohta).
18. Lepingu ese – lepingu esemeks olevad tooted ja tarne.
19. Teenuse objekt – lepingu objekt.
20. Väljastuskoht – kauba üleandmise koht, mis ei ole postiaadress, mis on müüja poolt e-poes toodud nimekirjas.
21. Ese – vallasasi, mis võib olla või on lepingu esemeks.
22. E-pood – veebileht, mis on saadaval aadressil formadore.ee, mille kaudu saab ostja tellimuse esitada.
23. Müüja:
FORMADE Michał Wrzesień
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa, Poola
Maksumaksja kood NIP: 749-186-67-05 | REGON: 160026099
registreeritud ja nähtav CEDIG leheküljel
PANGAKONTO: 57 1140 1010 0000 5492 2600 1001
24. Tarneaeg – tootelehel märgitud tundide või tööpäevade arv. Tööpäevad – päevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud nendele päevadele langevad riigipühad.
25. Leping – väljaspool äriruume või sidevahendi teel sõlmitud ostu-müügileping, mis vastab võlaõigusseaduse § 52-le ja teistele kohaldatavatele õigusaktidele.
26. Defekt – nii füüsiline kui ka juriidiline defekt.
27. Füüsiline defekt – müüdud eseme lepingutingimustele mittevastavus, eriti siis, kui:
a) esemel pole omadusi, mis peaksid sellisel esemel olema tulenevalt lepingus sätestatud otstarbest, asjaoludest või eseme otstarbest;
b) esemel pole omadusi, millest müüja on tarbijat teavitanud;
c) ese ei sobi otstarbeks, millest tarbija lepingu sõlmimisel müüjat teavitas ning müüja ei esitanud sellisele kasutusotstarbele vastuväiteid;
d) ese tarniti tarbijale mittetäielikult;
e) eseme mittenõuetekohase paigaldamise ja kasutuselevõtu korral, kui neid toiminguid tegi müüja või kolmas isik, kelle eest müüja vastutab, või tarbija, kes järgis müüjalt saadud juhiseid;
f) esemel ei ole omadusi, millest on teatanud tootja või tema esindaja või isik, kes eset oma äritegevuse raames turustab, või isik, kes oma nime, kaubamärgi või muu eraldusmärgi müüdavale esemele lisades end tootjana esitleb, välja arvatud juhul, kui müüja ei teadnud nendest väidetest või mõistlikult otsustades ei saanud teada või ei saanud mõjutada tarbija otsust lepingu sõlmimiseks, või kui väidete sisu on enne lepingu sõlmimist parandatud.
28. Juriidiline defekt – olukord, kus müüdud asi on kolmanda isiku omand või koormatud kolmanda isiku õigusega ning kui eseme kasutamise või käsutamise piirang tuleneb pädeva asutuse otsusest.
29. Tellimus – e-poe kaudu tehtud ostja tahteavaldus, milles on selgelt märgitud: toodete liik ja kogus; tarneviis; makseviis; kauba kohaletoimetamise koht ja ostja andmed, mis on mõeldud vahetult ostja ja müüja vahelise lepingu sõlmimiseks.

§2 Üldtingimused

Leping on sõlmitud eesti keeles vastavalt Eesti seadustele ja käesolevatele tingimustele.
2. Kauba kohaletoimetamise koht peab asuma Eesti Vabariigi territooriumil.
3. Müüja on kohustatud ja kohustub osutama teenuseid ja tarnima kauba ilma puudusteta.
4. Kõik Müüja esitatud hinnad on väljendatud eurodes ja on brutohinnad (sisaldavad käibemaksu). Toodete hinnad ei sisalda tarnekulu, mis on märgitud tarne hinnakirjas.
5. Kui müüja ei anna ostjale endapoolset garantiid, teavitab ta ostjat kaupadele rakenduvast kolmanda osapoole garantiist vastavalt võlaõigusseaduse paragrahvidele § 230 ja § 231.
6. Lepingu kõigi oluliste sätete kinnitamine, avaldamine, konsolideerimine, ja tulevikus sellele teabele ligipääsu kindlustamine toimub järgmiselt:
a) tellimuse kinnitamisel saadetakse märgitud e-posti aadressile: tellimuse kinnitus, ettemaksuarve, teave lepingust taganemise õiguse kohta, käesolevad tingimused PDF formaadis, lepingust taganemise näidisvorm PDF formaadis, viited tingimuste allalaadimiseks ja lepingust taganemise näidis;

b) täidetud tellimusele, mis saadetakse väljastuskohta, on väljatrükitud kujul lisatud: ostutõend, teave lepingust taganemise õiguse kohta, käesolev eeskiri, lepingust taganemise avalduse näidis.
7. Müüja ei võta tasu temaga sidevahendite kaudu suhtlemise eest. Ostja kannab oma kulud ulatuses, mis tulenevad talle sideteenust osutava kolmanda isikuga sõlmitud lepingust.
8. Müüja tagab süsteemi kasutavale ostjale e-poe korrektse toimimise järgmistes brauserites: IE versioon 7 või uuem, FireFox versioon 3 või uuem, Opera versioon 9 või uuem, Chrome versioon 10 või uuem, Safari uusimate JAVA ja FLASH versioonidega, ekraanidel, mille horisontaalne eraldusvõime on üle 1024 px. Kolmanda osapoole tarkvara kasutamine, mis mõjutab brauserite toimimist ja funktsionaalsust: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari puhul võib see mõjutada e-poe korrektset kuvamist, seega tuleks kogu kolmandate osapoolte tarkvara formadore.ee e-poe täieliku funktsionaalsuse tagamiseks välja lülitada.
9. Ostja võib kasutada oma andmete meeldejätmise võimalust kaupluse poolt, et hõlbustada järgmise tellimuse vormistamist. Selleks peaks ostja sisestama oma kontole juurdepääsuks kasutajanime ja parooli. Kasutajanimi ja parool on ostja poolt määratud märkide jadad. Ostja on kohustatud neid saladuses hoidma ja kaitsma kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest. Ostjal on igal ajal võimalik e-poes oma andmeid vaadata, parandada, uuendada või konto kustutada.
10. Müüja järgib häid kaubandustavasid.

§3 Lepingu sõlmimine ja täitmine

1. Tellimusi saab esitada 24 tundi ööpäevas.
2. Tellimuse vormistamiseks peaks ostja tegema vähemalt järgmised toimingud, millest mõnda võib korrata mitu korda:
a) toote lisamine ostukorvi;
b) tarneviisi valik;
c) makseviisi valik;
d) tarnekoha valik;
e) e-poes tellimuse esitamine, vajutades nuppu "Maksekohustusega tellimus"
3. Lepingu sõlmimine tarbijaga toimub tellimuse vormistamise hetkel.
4. Kui tarbija on valinud tasumise kättesaamisel, läheb tellimus kohe töötlemisele. Kui tarbija on valinud tasumise pangaülekandega või elektrooniliselt, algab tellimuse töötlemine siis, kui tasu on müüja kontole laekunud.
5. Lepingu sõlmimine kliendiga jõustub tellimuse vastuvõtmisel müüja poolt, millest ta teavitab klienti 48 tunni jooksul alates tellimuse vormistamisest.
6. Kui klient on valinud tasumise kättesaamisel, läheb tellimus töötlemisele kohe peale lepingu jõustumist. Kui klient on valinud tasumise pangaülekandega või elektrooniliselt, algab tellimuse töötlemine peale lepingu jõustumist siis, kui tasu on müüja kontole laekunud.
7. Kliendi tellimuse täitmine võib sõltuda tellimuse väärtuse täielikust või osalisest tasumisest või kaubanduskrediidilimiidi saamisest vähemalt tellimuse väärtuse ulatuses või müüja nõusolekust saata tellimus välja kohaletoimetamisel tasumisega.
8. Lepingu eseme saatmine toimub tootelehel märgitud tähtaja jooksul, mitmest tootest koosnevate tellimuste puhul kõige kaugemaks tähtajaks, mis erinevate toodete tootelehtedel on märgitud. Tähtaeg algab lepingu täitmise alustamise hetkest.
9. Tellitud lepingu ese saadetakse koos ostja valitud müügidokumendiga ostja valitud tarneviisi kasutades ostja valitud väljastuskohta koos lisadega, millele on viidatud §2 punktis 6b.

§4 Lepingust taganemise õigus

1. Tarbijal on vastavalt võlaõiguseaduse § 56 õigus sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata ja lisakulusid tegemata, välja arvatud võlaõigusseaduse §-des 56–562 ja 188–194 sätestatud kulutused.
2. Sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemise tähtaeg on 14 päeva asja üleandmise päevast. Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse saatmisest enne lepingu lõppemist.
3. Tarbija võib esitada lepingust taganemise avalduse vormil, mis on kättesaadaval aadressil formadore.ee/teave/info/tagastused-kaebused või muus kirjalikus, seadusega kooskõlas olevas vormis.
4. Müüja välistab võimaluse esitada lepingust taganemise avaldus muus vormis kui kirjalikult.
5. Müüja kinnitab tarbijale viivitamatult e-posti teel lepingust taganemise avalduse kättesaamist. Kinnitus saadetakse e-posti aadressile, mis esitatakse lepingu sõlmimisel, või mis on sätestatud esitatud avalduses.
6. Lepingust taganemise korral loetakse leping tühiseks.
7. Tarbija on kohustatud kauba müüjale tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise päevast. Tähtajast kinnipidamiseks piisab kauba väljasaatmisest enne tähtaja lõppu.
8. Tarbija tagastab esemed, mis on lepingu esemeks, millest ta taganes, omal kulul ja riisikol.
9. Tarbija ei ole kohustatud kandma füüsilisele andmekandjale salvestamata digitaalse sisu edastamise kulusid, kui ta ei nõustunud sellise kohustusega enne lepingust taganemise tähtaega või kui teda ei teavitatud lepingust taganemise õigusest või kui müüja ei pakkunud kinnitust vastavalt asjaõigusseaduse § 56-le.
10. Tarbija vastutab lepingu esemeks oleva asja väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb selle kasutamisest, välja arvatud piirides, mis on vajalikud asja olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.
11. Müüja kohustub viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tarbija esitatud lepingust taganemise avalduse kättesaamise päevast, tagastama tarbijale kõik tema tehtud maksed, sealhulgas kauba tarbijani toimetamise tarnekulu. Kui tarbija on valinud müüja poolt pakutavast odavaimast tavatarneviisist erineva tarneviisi, ei hüvita müüja sel viisil tekkinud lisakulusid. Müüja ei hüvita kliendile lisakulusid vastavalt võlaõigusseaduse § 194-le.
12. Müüja tagastab makse, kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt nõustunud teistsuguse makseviisiga, millega ei kaasne talle kulusid.
13. Müüjal on õigus tarbijalt saadud makse tagasimaksmist kinni pidada kuni kauba tagastamiseni või hetkeni, kui tarbija esitab kauba tagastamise tõendi, olenevalt sellest, milline sündmus leiab aset enne.
14. Võlaõigusseaduse § 54 lg 4 kohaselt ei kohaldata taganemisõigust lepingutele, mille esemeks on:
a) teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui ettevõtja lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning kui tarbija maksab ettevõtjale tasu, üksnes kui teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta on teadlik oma taganemisõiguse kaotamisest ettevõtja poolt lepingu täieliku täitmise korral;
b) sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega;
c) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;
d) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
e) sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
f) sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
g) asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
h) selliste alkohoolsete jookide üleandmine, mille hind on kokku lepitud lepingu sõlmimise ajal ning mis antakse üle rohkem kui 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest ning mille tegelik väärtus sõltub turuhinna kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada;
i) kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku;
j) ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;
k) suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;
l) tasu eest sellise digitaalse sisu üleandmine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui üleandmine on enne taganemistähtaja lõppu alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta on teadlik oma taganemisõiguse kaotamisest, ning ettevõtja on andnud käesoleva seaduse § 55 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kinnituse;
m) majutusteenuse pakkumine, vallasasja vedu, mootorsõiduki kasutamine, toitlustamine või vaba aja veetmise teenus, kui ettevõtja kohustub eespool nimetatud lepingut sõlmides osutama teenuse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul;
n) enampakkumisel, kus tarbija viibib kohal või talle on antud võimalus kohal viibida;
o) reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;
p) finantsteenuse osutamine, mille lepingu mõlemad pooled on tarbija sõnaselgel taotlusel täitnud enne seda, kui tarbija enda taganemisõigust kasutab.

§5 Garantii

1. Müüja vastutab tarbija ees, tagades garantii vastavalt Võlaõigusseaduse paragrahvidele 217-225, 230 ja 231.
2. Tarbijaga sõlmitud lepingu puhul, kui füüsiline puudus avastatakse ühe aasta jooksul kauba üleandmise päevast, eeldatakse, et see oli olemas kahjustuste riski tarbijale üleandmise hetkel.
3. Kui müüdud esemel on defekt, võib tarbija:
a) esitada hinnaalanduse taotlemise avalduse;
b) esitada lepingust taganemise avalduse;
välja arvatud juhul, kui müüja asendab puudusega eseme viivitamatult ja ilma tarbijale liigseid ebamugavusi tekitamata puuduseta eseme vastu või kõrvaldab vea. Kui ese on müüja poolt juba asendatud või parandatud või kui müüja ei ole täitnud kohustust ese asendada või parandada, ei ole tal õigust nõuda võimalust ese asendada või puudus kõrvaldada.
4. Tarbija võib müüja pakutud puuduse kõrvaldamise asemel nõuda eseme asendamist või eseme asendamise asemel nõuda puuduse kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui eseme lepingule vastavaks muutmine pole kliendi valitud viisil võimalik või kui see nõuaks ebamõistlikult suuri lisakulutusi. Kulutuste mõistlikkuse hindamisel võetakse arvesse defektideta eseme väärtust ning defekti tüüpi ja olulisust, samuti ebamugavusi, mis tarbijale vastasel juhul tekiksid.
5. Tarbija ei või lepingust taganeda, kui puudus on tähtsusetu.
6. Kui müüdud esemel on defekt, võib tarbija samuti:
a) nõuda, et ese asendataks defektideta esemega;
b) nõuda defekti kõrvaldamist.
7. Müüja on kohustatud defektiga asja asendama defektita vastu või kõrvaldama puuduse mõistliku aja jooksul ilma tarbijale liigseid ebamugavusi tekitamata.
8. Müüja võib keelduda tarbija soovi rahuldamast, kui puudusega asja lepinguga vastavusse viimine ostja valitud viisil ei ole võimalik või nõuaks ülemääraseid kulutusi võrreldes teise võimaliku viisiga eseme lepinguga vastavusse viimiseks.
9. Juhul, kui defektne ese on paigaldatud, võib tarbija nõuda müüjalt selle demonteerimist ja uuesti paigaldamist pärast defektideta esemega asendamist või puuduse kõrvaldamist, kuid on kohustatud kandma sellega seotud kuludest osa, mis ületab eseme hinda, või võib nõuda müüjalt demonteerimise ja monteerimise kulude katmist ulatuses kuni eseme väärtuseni. Müüjapoolse kohustuse täitmata jätmise korral on tarbijal õigus neid toiminguid teha müüja kulul ja riisikol.
10. Tarbija, kes kasutab garantiiõigusi, on kohustatud puudusega eseme toimetama pretensioonide edastamise aadressile müüja kulul. Kui eseme tüübist või paigaldusviisist tulenevalt oleks selle müüjani toimetamine ebamõistlikult raske, on tarbija kohustatud tegema eseme müüjale kättesaadavaks kohas, kus see asub. Müüjapoolse kohustuse täitmata jätmise korral on tarbijal õigus ese tagastada müüja kulul ja riisikol.
11. Asendamise või parandamise kulud kannab Müüja, välja arvatud §4 punktis 10 kirjeldatud olukorras.
12. Müüja on kohustatud defektse eseme tarbijalt vastu võtma, kui see asendatakse defektita esemega või lepingust taganemise korral.
13. Müüja vastab neljateistkümne päeva jooksul:
a) hinnaalanduse taotlemise avaldustele;
b) lepingust taganemise avaldustele;
c) nõuetele, et ese asendataks defektideta esemega;
d) defekti kõrvaldamise nõuetele.
Vastasel juhul arvestatakse, et ta pidas tarbija avaldust või soovi põhjendatuks.
14. Müüja vastutab garantii alusel füüsilise defekti ilmnemisel kahe aasta jooksul kauba tarbijale üleandmise päevast, ja kui esemeks on kasutatud toode, siis ühe aasta jooksul kauba tarbijale üleandmise päevast arvates.
15. Tarbija nõue puuduse kõrvaldamiseks või eseme asendamiseks puudusteta esemega aegub ühe aasta möödumisel puuduse tuvastamise päevast, kuid mitte varem kui kahe aasta jooksul alates eseme tarbijale üleandmise päevast, ja kui esemeks on kasutatud toode, ühe aasta jooksul alates eseme tarbijale üleandmise päevast.
16. Juhul, kui müüja või tootja määratud aegumistähtaeg lõpeb hiljem kui kahe aasta möödumisel eseme tarbijale üleandmise kuupäevast, vastutab müüja garantiikorras selle eseme füüsiliste puuduste eest, mis on avastatud enne seda kuupäeva.
17. Tarbija võib §4 punktides 15-17 nimetatud aja jooksul esitada lepingust taganemise või hinna alandamise avalduse tulenevalt müüdud eseme füüsilisest puudusest. Juhul, kui tarbija soovib eseme asendamist defektideta esemega või puuduste kõrvaldamist, hakatakse lepingust taganemise või hinna alandamise avalduse esitamise aega arvestama eseme asendamise või puuduste kõrvaldamise tähtaja möödumisest.
18. Garantiiga seotud kohtus või vahekohtus toimuva menetluse korral peatub tarbijale muude sellega seotud õiguste rakendamise tähtaeg kuni menetluse täieliku lõpetamiseni. Sama kehtib ka vahendusmenetluse kohta, kuid tarbijale kuuluvate muude garantiiõiguste teostamise aega hakatakse lugema päevast, kui kohus keeldub vahendaja sõlmitud kokkulepet kinnitamast, või vahendusmenetluse ebaõnnestumisest.
19. Müüdud eseme juriidiliste puuduste garantiiõiguste teostamiseks kehtivad §4 punktid 15-16, kuid periood algab päevast, mil tarbija sai puudusest teada. Kui tarbija sai puudusest teada kolmanda isiku nõuete kaudu, algab periood päevast, mil kolmanda isikuga vaidluses tehtud kohtuotsus jõustub.
20. Kui tarbija esitas asja puuduse tõttu lepingust taganemise või hinna alandamise avalduse, võib ta nõuda, et talle hüvitataks kahju, mis tal on tekkinud seoses lepingu sõlmimisega, teadmata puudustest. See õigus on tal ka juhul, kui kahju tekkis seoses asjaoludega, mille eest müüja ei vastuta, eelkõige lepingu sõlmimise kulud, kauba vastuvõtu, transportimise, ladustamise ja kindlustamise seotud kulud ajavahemiku, kahjud ajaperioodi eest, kui ta seda kasutada ei saanud, määral, mil neid ei hüvita kolmas osapool, samuti protsessikulud. See ei piira kahju heastamise kohustust käsitlevate sätete kohaldamist üldpõhimõtete alusel.
21. Defekti leidmise tähtaja möödumine ei välista garantiiõiguste teostamist, kui Müüja on puudust pettusega varjanud.

§6 Privaatsuspoliitika

1. E-poele kliendi poolt edastatud isikuandmete haldajaks on müüja.
2. Kaupluse poolt tellimuste täitmiseks kasutatavate isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise üksikasjalikud reeglid on kirjeldatud privaatsuspoliitikas, mis on leitav aadressilt: formadore.ee/info/privaatsuspoliitika

§7 Isikuandmete kaitse

1. Isikuandmete haldaja on FORMADE Michał Wrzesień, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, Poola, e-post: info@formadore.ee. Kõik isikuandmetega seotud päringud tuleb esitada sellel e-posti aadressil.
2. Haldaja kogub ja töötleb Sinu isikuandmeid Sinu nõusolekul ja kooskõlas kehtivate seadustega. Sul on õigus mitte esitada lepingu sõlmimiseks vajalikke tingimustes märgitud isikuandmeid ja see toob kaasa selle, et lepingut ei ole võimalik sõlmida.
3. Sinu andmeid jagatakse kolmandate osapooltega ainult selleks, et saaksime teile täielikult osutada nendes tingimustes nimetatud teenuseid.
4. Säilitame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Neid võidakse seaduslikult edastada ja töödelda väljaspool seda piirkonda, kasutades asjakohaseid andmekaitsemeetmeid.
5. Meie valduses olevatest andmetest koopia saamiseks saatke päring meie e-posti aadressile: info@formadore.ee.
6. Isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui 7 aastat alates hetkest, mil nende saamise eesmärk on ammendatud.
7. Sul on õigus oma andmetele juurde pääseda, neid parandada, uuendada, olla unustatud, piirata nende töötlemist, kanda oma isikuandmeid üle, loobuda automatiseeritud andmetöötlusest, esitada vastuväiteid ja esitada kaebus järelevalveasutusele.
8. Haldaja koostab andmete profiili ainult statistilistel ja arenduslikel eesmärkidel, samuti ainult oma sisemisteks vajadusteks. Sellega ei kaasne otsustusprotsessi isiku suhtes, kelle andmete profiili koostatakse.

§8 Lõppsätted

1. Mitte ükski osa nendest tingimustest ei ole mõeldud ostja õiguste rikkumiseks. Seda ei saa sellisel kujul ka tõlgendada, sest tingimuste mõne osa mittevastavuse korral kehtivatele seadustele aktsepteerib müüja vaidlustatud määruse sätte asemel kehtiva seaduse absoluutset vastavust ja kohaldamist.
2. Registreeritud ostjaid teavitatakse e-posti teel tingimuste muudatustest ja nende ulatusest (info saadetakse registreerumisel või tellimuse vormistamisel märgitud e-posti aadressile). Teade saadetakse vähemalt 30 päeva enne uute tingimuste jõustumist. Muudatused viiakse sisse selleks, et kohandada tingimusi vastavalt kehtivale õigusele.
3. Tingimuste kehtiv versioon on ostjale alati kättesaadav aadressil (formadore.ee/info/tingimused). Tellimuse täitmisel ja kogu ostja müügijärgse teeninduse perioodi jooksul kehtivad tema poolt tellimuse vormistamisel aktsepteeritud tingimused. See ei kehti juhul, kui tarbija leiab, et need on ebasoodsamad kui hetkel kehtivad, ja teavitab müüjat, et eelistab hetkel kehtivate tingimuste kohaldamist.
4. Nendes tingimustes käsitlemata küsimustes kohaldatakse asjakohaseid kehtivaid õigusnorme. Vaidlused lahendatakse tarbija soovi korral vahendaja või vahekohtu abil. Viimase abinõuna lahendab asja kohaliku jurisdiktsiooni kohus.

Warszawa, 13.04.2023